Dạy trẻ làm thí nghiệm với những viên kẹo sắc  màu